കെഎം മാണി സാറിൻ്റെ ഒന്നാംചരമവാർഷികദിനമായ ഏപ്രിൽ9കാരുണ്യ ദിനമായി ആചരിച്ചു

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet    കാരുണ്യമാണ്ഏറ്റവുംവലിയ_രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കേരളാകോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എംഎൽ‍എയും മന്ത്രിയുമായി റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച കെഎം മാണി സാറിൻ്റെ ഒന്നാംചരമവാർഷികദിനമായ ഏപ്രിൽ9ന്കേരളാ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more