കൊറോണക്കാലം വായനക്കാലമാക്കുവാൻ പദ്ധതികളുമായി കുട്ടികൾ

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Spread the love            Tweet     കുറവിലങ്ങാട്: ലോക ബാലപുസ്തകദിനമായ ഇന്ന് കുടുംബശ്രീ-ബാലവേദിപ്രവർത്തകരായ കുട്ടികൾ ബാ ലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു പരസ്പരം കൈമാറി കോവിഡ് കാലം ഫലപ്രദമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.അഞ്ചാം വാർഡിലെ


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Read more