കങ്ങഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡിൽ കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ എ.എം.മാത്യു ആനിത്തോട്ടം എൽ. ഡി. എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നു

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 Save as PDF

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •