സിറോ മലബാർ സഭയിലെ വൈദികർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി മാർപാപ്പ. ലംഘിച്ചാൽ സഭക്ക് പുറത്താക്കും

ഇനി മുതൽ സിറോ മലബാർ സഭയിൽ ഒരു കുർബാനയെ ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ നിലവിൽ എറണാകുളം തൃശൂർ മേഖലയിൽ 30 വർഷമായി സഭ അംഗീകരിക്കാത്ത കുർബാന അർപ്പണ ശൈലി

Read more