സ്കൂള്‍ തുറക്കല്‍; മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കല്‍ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍

സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കുമ്ബോള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍. വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരുമായുള്ള ആശയ വിനിമയത്തിലൂടെയാണ് മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നത്. സ്കൂള്‍ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അധ്യാപക – യുവജനസംഘടനകളുടെ പൂര്‍ണപിന്തുണ

Read more