ചവറക്കാരുടെ വിജയണ്ണന്‍ വിടവാങ്ങി….

കൊല്ലം: ചവറക്കാര്‍ക്ക് എന്‍ വിജയന്‍പിള്ള എന്നാല്‍ വിജയണ്ണനും വിജയന്‍ കൊച്ചേട്ടനുമായിരുന്നു. അതിപ്പോള്‍ കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും പ്രായമുള്ളവരായാലും അവര്‍ക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം വിജയണ്ണനൊ വിജയന്‍ കൊച്ചേട്ടനൊ ആയിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി തുടങ്ങിയതാണ്

Read more