കാലഹരണപ്പെട്ട 218 നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കാലഹരണപ്പെട്ട 218 നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന നിയമ പരിഷ്‌കരണ കമീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച 15ാം റിപ്പോര്‍ട്ട് ഭേദഗതികളോടെ അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിസഭ ഇതിന്​ 2021ലെ കേരള

Read more